0

  

 Yrkesskadeerstatning

hovedlinjer og utvalgte emner

 

Hjemmearbeidstvisten
 
På nyåret ble Lars skadet i en arbeidsulykke, da han var på vei hjem fra et selskap. Han ble påført omfattende ortopediske skader, og den medisinske invaliditeten ble anslått til å være 25–30 %. Lars krever erstatning for bortfalt evne til å klippe plen og måke snø. I tillegg krever han erstatning for tapt evne til å vedlikeholde boligen, landstedet i Portør og bilen. Også dette var arbeid Lars alltid hadde utført, ettersom samboeren Line hadde tatt seg av gjøremål innen husets fire vegger. Lars beregnet tapet ut fra kostnadene ved å leie hjelp (timesats kr 200), og legger til grunn at antall hjelpetimer (uten innleid hjelp) er 4,22 timer/uke (tidsnyttingsstatistikk). Fra det offentlige mottar Lars en time hjemmehjelp og en time hjemmesykepleie annenhver uke.
 
Yrkesskadeforsikreren motsetter seg kravet. For det første anfører selskapet at Lars ved å ha fått erstattet utearbeidsevnen, ikke kan kreve erstatning for tapt evne til å arbeide i hjemmet. Subsidiært hevder selskapet at det ikke er rom for å tilkjenne hjemmearbeidserstatning i tillegg til det yrkesskadeforsikringen gir - verken for påført tapsperiode eller den fremtidige. Atter subsidiært hevdet yrkesskadeforsikreren at Lars måtte dokumentere kravet ved hjelp av kvitteringer, noe Lars ikke hadde vært så flink til å samle på.
 
Drøft og løs de utmålingsspørsmål oppgaven reiser.
Hjemmearbeid-868w-868h