0

  

 Yrkesskadeerstatning

hovedlinjer og utvalgte emner


Lysbildene

i forkortet notatversjon til kurset finner du her som PDF-dokument. En fullversjon av lysbildene i stort format vil bli lagt ut etter forelesningen.

Klikk for å laste ned lysbildene
lysbilder

Program

Registrering & kaffe


Velkommen til kurs! Presentasjon av dagens program

 •  Registrering & kaffe skjer helt oppstartsvis
 • Opplegget for kurset
kisspng-church-nondenominational-christianity-mass-family-welcome-png-clipart-5a7803b2925ff7.5423359115178147065996

Leksjon 1 Bedriftsvilkårene

 • Kort oversikt over inngangsvilkår for yrkesskade
 • Hyggetur med jobben I og II-dommene; essensen i avgjørelsene
 • Når er man dekket på reiseveien?
 • Kort om hjemmekontor
 • Oppsummering
Hjelpeskisse 1 Hjelpeskisse 2 Skader på reiseveien – når er man yrkesskadedekket? (Kjelland 2024) Masteroppgave om arrangementer i arbeidsgivers regi eller interesse (Siv Skorstad)

Leksjon 2 Arbeidsulykkesbegrepet

 • Yrkesskadeansvarets plassering
 • Dekningsområdene – en hjelpeskisse
 • Nærmere om det markerte ulykkesbegrepet
 • Nærmere om det avdempede ulykkesbegrepet
 • Kort om sikkerhetsventilen i ysfl. § 11 bokstav c
 • Melding ved yrkesskade
 • Covid 19-skader, noen refleksjoner
Skjema over arbeidsulykkesbegrepet Arbeidsulykkesbegrepet - oversiktsskisse Domskommentar av M. Kjelland til Sønneland (Rt-2012-1864) Lysbilder fra forelesning om Otterengen (Rt-2012-929) og Sønneland (Rt-2012-1864)

Leksjon 3 Årsakssammenheng og bevis – generelle prinsipper

 • Et todelt årsakskrav; «samvirkende» og «konkurrerende» årsaker
 • Årsaksvurderingens kronologi – presentasjon av et hjelpeskjema
 • Generelle regler om årsakssammenheng, som dermed også gjelder ved omsorgssvikt, voldsskader og andre krenkelser 
 • Sårbarhetsprinsippet – når gjelder det og hvor langt rekker det? PRO-tip
 • Erstatningansvarets grenser: Uvesentlighetslæren og adekvanslæren. PRO-tip
 • Når sykdom hevdes å ville komme inn som en konkurrerende årsak: tidsavgrensning av ansvaret
 • Generelle bevisprinsipper; forholdet til NAVs årsaksvurderinger
Disposisjon Tematisert Domshefte Populærvitenskapelig artikkel (Kjelland) Hjelpeskisse: Årsaksvurderingens kronologi
Hjelpeskisse over årsaksvurderingens kronologi

Leksjon 4 Årsakssammenheng og bevis – vanskelig konstaterbare skader med vekt på nakkeslengskader

 • Presentasjon av«de fire vilkår»
 • Anvendelsesområdet for de fire kriteriene: Kan de anvendes utenfor nakkeslengskader, og i så fall på hvilken måte? Innblikk i rettspraksis og presentasjon av et domshefte
 • Juridisk-medisinsk gjennomgang av
  1. skadeevne-kriteriet
  2. akuttsymptomkravet
  3. brosymptomktavet
  4. forenlighetskriteriet
 • Kort om årsaksvurderinger ved PTSD
 • Viktige å huske på ved bruk av medisinsk sakkyndige. Tolkning av Standardmandatet i NOU 2000: 23
Disposisjon Hjelpeskisse over Lie-kriteriene De 4 kriteriene formulert (strukturert domstekst)

Leksjon 5 Årsakskrav i trygden

 • Kort om årsakskrav i normaltrygden; sykepenger, AAP og uføretrygd
 • Årsakskravet i ftrl. § 13-3 | yrkesskader | godkjenningsomgangen
 • Årsakskravet i ftrl. § 13-4 | yrkessykdom | godkjenningsomgangen
 • Årsakskravet i yrkesskadetrygdens utmålingsregler for stønader, AAP, uføretrygd og menerstatning
 • Forholdet mellom trygd og yrkesskadeforsikring
Disposisjonshefte med dommer Utdypende lysbilder Sammenfattende tabell over årsakskrav i trygd og erstatning Doms- og kjennelsesoversikt Lovkommentar
Årsakskrav trygd

Leksjon 6 Erstatningsutmåling - merknader til de ulike postene

 • Oversikt over erstatningspostene
 • Merutgifter; særlig om forholdet til offentlige ytelser og skadelidtes tapsbegrensningsplikt
 • Hjemmearbeidserstatningen; forholdet til grunnerstatningen i forskriftens kap. 3
 • Inntektstaperstatning, med undertemaer som

  utenlandske skadelidte og «standardiseringens natur», skadelidte med kort karriere på høyt inntektsnivå

 • Forholdet til den standardiserte barneerstatningen

 • Menerstatning; skadelidte med inngangsinvaliditet under 15 %

 • Oppreisningserstatning, med vekt på hvem et krav kan og ikke kan fremmes mot

 • Forsørgertap; vernet personkrets og samordning med grunnerstatning for fremtidig inntektstap

 • Gjenåpning og etteroppgjør; kort om en nyere dom fra Høyesterett 
 • Overdragelse ved arv
Disposisjonshefte Sykepenger (Bokutdrag M. Kjelland) Uføretrygd (bokutdrag M. Kjelland) Arbeidshefte (M. Kjelland) Festskriftartikkel (med lenker til rettspraksis) Glideskala over oppreisningsbeløp Oppreisningsheftet M. Kjellands systematisering av NOU 2011: 16
Erstatningspostene, en oversikt

Leksjon 7 Kort om utvalgte øvrige temaer

 • Skadelidtes avkortning etter ysfl. § 14
 • Passiv identifikasjon - utviklingstrekk i høyesterettspraksis
 • Nærståendes tap; egentlige og uegentlige tredjepartstap
 • Konstateringstidspunkt (1 samlelysbilde)
 • Frister (1 samlelysbilde)
Oversiktstabell
Avkortning

Avslutning & Kursbevis

 • Deltakerne tildeles kursbevis, for egenrapportering av kurstimer
 • Tilbakemeldinger på kurset

kisspng-computer-icons-finish-line-inc-clip-art-finish-5add2d0c7b74f7.8723209215244444285057.png